Ayurveda Totaal

...a long and healthy life

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Namaste! Welcome to Ayurveda-Totaal Webshop

dhan

"Hitahitam sukham dukham ayustasyah hitahitam

Manam cha tachcha yatroktam ayurvedah sa uchyate"

 

 

"Sama dosha samagnisca sama dhatu mala kriyah


prassanatmendriya manah svastha itya bhidhiyate"

 

 

"Sharirendriya satvatma samyogodhari jivitam


mityagas chanubandhascha paryanair ayur ucyate"

 

Shop


Nederlands (NL-BE)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)